PRIVATLIVSPOLITIK

for LG gymnastiks medlemmer


LG Gymnastiks dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 
 
LG Gymnastik er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Lyngby og Gentofte Gymnastik

Adresse: Adolphsvej 25 (indgang F), 2820 Gentofte

CVR: 26127912

Telefonnr.: 61715874

Mail: info@lg-gymnastik.dk

Website: www.lg-gymnastik.dk

 

Behandling af personoplysninger for medlemmer
Vi behandler følgende personoplysninger:
Medlemsoplysninger: 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 
Lovlige grunde til behandling er særligt: 

 
Formålene: 
Formål med behandling af medlemsoplysninger: 

 
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Nogle trænere vælger at oprette grupper på sociale medier til deres hold. I den forbindelse har vi udarbejdet nogle retningslinjer til trænerne for brug af disse grupper. Trænerne gøres opmærksom på disse i forbindelse med ansættelse og sæsonstart.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.
 
Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.
Foreningen gør brug af eksterne leverandører og samarbejdspartnere til at administrere opgaver af forskellig karakter for foreningen. Dette indebærer i nedenstående tilfælde at de eksterne leverandører har/får adgang til nogle personoplysninger. For at sikre disse oplysninger, har foreningen indgået databehandleraftaler der opfylder de nye lovkrav (pr. 25.05.18) i persondataforordningen, med de pågældende virksomheder og organisationer som er databehandlere for foreningen.
 
Zakobo

eMailPlatform

 
I forbindelse med ansøgning om friplads videresendes dele af ansøgningen til DGI, for ansøgning om tilskud til kontingentet. 
 
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 
 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 
Vi opbevarer dog oplysninger til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Opbevaring og behandling af foto og videoer
Ved tilmelding til et hold i LG Gymnastik, accepterer du samtidig, at der må tages fotos og video af dig/dit barn/dine børn for at vise foreningens aktiviteter. Dette kan være situationsbilleder/-videoer af enkeltpersoner eller grupper af gymnaster samt portrætbilleder af hold. Billeder og video opbevares i internt arkiv og kan blive vist på foreningens hjemmeside, trykte- og sociale medier som Facebook, Youtube, Lokalaviser mv. Ønsker du ikke at gymnasten figurerer på et portrætfoto af holdet, skal du fra sæsonstart gøre gymnasten opmærksom på, at han/hun ikke må stille op til fotografering af gymnastikholdet (disse udleveres til holdet på papir).
 

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 
Revidering af privatlivspolitikken 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores webside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

 


 

Senest ændret d. 13. maj 2024